หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท
โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6
แบบฟอร์ม
แบบคำของบประมาณ
  1. แบบคำขอรับจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาล สถานที่และบ้านพัก เพิ่มเติมระหว่างปี (ขงป4)
  2. แบบคำของบประมาณเพิ่มเติม ประจำไตรมาส (ไตรมาส4)
  3. แบบคำขอรับจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ เพิ่มเติมระหว่างปี (ขงป.3_5 ครุภัณฑ์ปฏิบัติงานอื่นๆ)
  4. แบบคำขอรับจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ เพิ่มเติมระหว่างปี (ขงป.3_4 ครุภัณฑ์เครื่องเรือน)
  5. แบบคำขอรับจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ เพิ่มเติมระหว่างปี (ขงป.3_3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
  6. แบบคำขอรับจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ เพิ่มเติมระหว่างปี (ขงป.3_2 ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ)
  7. แบบคำขอรับจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ เพิ่มเติมระหว่างปี (ขงป.3_1 ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร)
  8. แบบคำขอรับจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ เพิ่มเติมระหว่างปี (ขงป.3_3.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด