หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานฯ
  2. ว.107 เรื่อง โปรแกรมรายงานบุคลากรศาลยุติธรรมในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6
  3. ว.121 เรื่อง หนังสือซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจอัตรากำลังฯ
  4. แนวทางและหลักเกณฑ์โครงการเพิ่มศักยภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  5. ว.138 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการเพิ่มศักยภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  6. ว.139 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณสำหรับการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท
โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด